Name Designation Contact
Syed Muhammad Shah President 0300-8814050

0333-4321229

Iftikhar Alii Bhatti Senior Vice-President 0300-9412405
Mian Asmat-Ullah Vice-President 0333-4232940
Sheikh Yasir Khalil Vice-President(model town) 0300-9483168
Khawar Bashir Secretary General 0321-8434457
Shahmem-ur-Rehman Malik Secretary 0333-4244964

0321-4457161

Miss Chanda Ajmeel Joint Secretary 0300-4687768

0303-6428163

Sheikh Muhammad Saleem Ahmed Finance Secretary 0300/321-4144874
Ch. Tahir Rafeeq Library Secretary 0300-4214458

0321-4358806

Muhammad Shahfi Malik Auditor 0321-9431232